بررسي آلودگي سطحي آلياژ Ti- 6Al-4V در طي عمليات آنيل در كوره خلا به روش پراش اشعه ايكس

بررسي آلودگي سطحي آلياژ Ti- 6Al-4V در طي عمليات آنيل در كوره خلا به روش پراش اشعه ايكس

در پژوهش حاضر، آلودگي سطحي ايجاد شده در طي عمليات حرارتي آنيل تنش گيري و آنيل کامل آلياژ Ti- 6Al-4V در کوره خلا با فشار 4-10×2 ميليمتر جيوه به روش XRD بررسي شده است. به اين منظور نمونه هاي آزمايشي در دماهاي 500، 550، 600، 650 و 800 درجه سانتيگراد به مدت يک ساعت براي اولين دما و 5 ساعت براي بقيه دماها، مورد عمليات حرارتي قرار گرفتند. بر اساس اصول حاکم بر پراش اشعه ايکس در ماده روش شناسايي فازهاي تعادلي موجود در آلياژ استخراج و روند محاسبه دقيق ثابت هاي شبکه بلورين اين فازها به کمک روش تفرق سنجي تدوين شد. مقايسه نتايج حاصل از محاسبات انجام شده با مقادير داده شده در مراجع، صحت محاسبات را نشان داد. بررسي تاثير دماي آنيل بر ثابتهاي شبکه فاز a نشان داد که در دماهاي بالاتر از 650 درجه سانتيگراد، انحلال اکسيژن در اين فاز موجب افزايش حجم ساختمان بلورين آن مي شود و فقط با حذف تغيير رنگ سطحي ايجاد شده در طي عمليات آنيل نمونه ها، آلودگي سطحي به طور کامل حذف نمي شود. بررسي لايه اکسيدي نشان داد که اولين اکسيد قابل شناسايي به روش XRD، اکسيد TiO است که به وضوح، در طي عمليات حرارتي آنيل 5 ساعته در دماي 800 درجه سانتيگراد، ايجاد مي شود. ثابت شبکه اين اکسيد برابر A 4.293 اندازه گيري شد.

ادامه ی مطلب ...

برای دسترسی به ادامه ی مطلب، باید عضو سایت بشوید.
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!