بررسی عیب حفره زایی در فرآیند اکستروژن معکوس با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود

بررسی عیب حفره زایی در فرآیند اکستروژن معکوس با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود

 

چکیده:

در این مقاله عیب حفره زایی در فرآیند اکستروژن معکوس مورد بررسی قرار گرفته است. این عیب در مراحل انتهایی اکستروژن معکوس و در شرایطی که پیش روی سنبه به حد معینی می رسد بوجود می آید. به گونه ای که دیواره خارجی قطعه به یکباره از کف قالب جدا شده و در خلاف جهت حرکت سنبه به سمت بالا حرکت می کند و باعث ایجاد نقیصه در لبه خارجی محیط کف سیلندر بصورت عیب حفره ای می گردد. در این پژوهش تحلیل و پیش بینی زمان آغاز عیب حفره ای در کاهش سطح مقطع های متفاوت توسط روش اجزای محدود انجام گرفته است و نتایج  شبیه سازی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند که علاوه بر ضریب اصطکاک، درصد کاهش سطح مقطع نیز تاثیر بسزایی بر شروع عیب حفره ای  در قطعات  تولید شده به روش اکستروژن معکوس دارد.

دانلود مقاله بررسی عیب حفره زایی در فرآیند اکستروژن معکوس با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود
آرش خواجه - دانشجوی کارشناسی ارشد
رامین ابراهیمی - استادیار دانشگاه شیراز
محمد محسن مشکسار - استاد دانشگاه شیراز

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!