مواد نانومغناطیس Nanomagnetic Materials

 همایش ها و سمینارهای مواد » همایش ها و سمینارهای مواد

اصول مواد نانومغناطیس NANOMAGNETIC MATERIALS شرح :  مواد نانومغناطیس در مقیاس نانو خواص فیزیکی بسیار متنوع و جالبی از خود نشان می دهند. همچنین کاربردهای مختلفی که این نوع مواد در صنعت، پزشکی و غیره دارند، باعث شده که نانومواد مغناطیسی یکی از موضوعات جا...