۲۷
بهمن
جایگزین آهن در تکمیل قراضه برای شارژ کوره قوس

جایگزین آهن در تکمیل قراضه برای شارژ کوره قوس

 کـــوره هـا » کـــوره هـا

شرح : HBI یکی  از چند منبع جایگزین برای تامین آهن است که برای تکمیل قراضه بازیافت شده در شارژ کوره EAF مورد استفاده قرار می گیرد . منافع زیست محیطی و عملیاتی استفاده از آن در این مقاله ارائه شده است .۲۲
اسفند
کوره های القایی

کوره های القایی

 کـــوره هـا » کـــوره هـا

 کوره های القایی در مقایسه با کوره های سوخت فسیلی دارای مزایای فراوانی از جمله دقت بیشتر ،  تمیزی و تلفات گرمایی کمتر و.. می باشند . همچنین اندازه آن ها نسبت به کوره هایی که از روش های غیر القایی استفاده می کنند ، بسیار بزرگ بوده و زمان راه اندازی و خا...